انجام پروژه مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک (مکانیک خاک و پی) توسط پریسا صادقیان

دسته بندی


محبوب ترین مقاله ها


انجام پروژه مدیریت
24 دی 1397

جهت ثبت سفارش در رشته مدیریت از طریق منوی ثبت سفارش اقدام نمائید  انجام ...

2 آبان 1397

ثبت سفارش پروژه های مهندسی برق انجام کد نویسی و شبیه سازی پروژه ...

انجام پروژه فولاد و بتن رشته عمران+آموزش
13 اردیبهشت 1395

[vc_column][/vc_column][vc_message icon_fontawesome="fa fa-user-plus"]جهت ثبت سفارش در رشته ی عمران از طریق منوی ثبت سفارش اقدام نمائید[/vc_message][vc_row][vc_column][vc_column_text] ...

انجام پروژه های اجزای محدود-تدریس
12 اردیبهشت 1395

[vc_row][vc_column][vc_message icon_fontawesome="fa fa-user-plus"]جهت ثبت سفارش در انجام پروژه اجزای محدود از طریق منوی ثبت سفارش اقدام ...

8 اردیبهشت 1395

انجام کد نویسی و شبیه سازی در متلب ارائه خدمات و زمینه کاری:  آموزش ...

انجام پروژه های مهندسی صنایع-آموزش
3 فروردین 1395

انجام پروژه های مهندسی صنایع-آموزش [vc_row][vc_column][vc_message icon_fontawesome="fa fa-user-plus"]جهت ثبت سفارش در رشته ی ...

16 خرداد 1400

آن چه که بشر در دنیای امروز به دنبال آن است، دستیابی به زندگی ...

12 خرداد 1400

سفارش پروژه اینترنت اشیا و IOT انجام پروژه با ماژول های اینترنت اشیا ...

11 خرداد 1400

انجام پروژه پروتئوس proteus پروتئوس چيست؟ شرح : proteus برنامه اي کاربردي و کارآمد ...

ساخت و شبیه سازی مدارات الکترونیک دیجیتال و انالوگ
10 خرداد 1400

ساخت دستگاه های الکترونیکی دیجیتال و آنالوگ ثبت سفارش ساخت دستگاه برای ساخت دستگاه ...

ریاضی
8 خرداد 1400

...

استخدام و همکاری در انجام پروژه های معماری
9 اردیبهشت 1400

استخدام و همکاری درانجام پروژه معماری ...

برچسب ها


انجام پروژه مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک (مکانیک خاک و پی) توسط پریسا صادقیان

انجام پروژه مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک (مکانیک خاک و پی) توسط پریسا صادقیان

خانم پریسا صادقیان کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک (مکانیک خاک و پی) از دانشگاه اصفهان

سوابق تحصیلی:
مقطع کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک (مکانیک خاک و پی).
نشانی محل دانشگاه: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان.
موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد: حل مسائل با مرز آزاد با استفاده از یک روش بدون شبکه بر مبنای توابع پایه
نمایی: مطالعه موردی بررسی نشت سدهای خاکی.
استاد راهنما: دکتر فرشید مسیبی.
استاد مشاور: دکتر محمود هاشمی.
اساتید داور: دکتر حمید هاشم الحسینی از دانشگاه صنعتی اصفهان و دکتر سید مهدی زندی از دانشگاه اصفهان.
نمره پایان نامه: 66/19.
معدل کل مقطع کارشناسی ارشد: 46/18 و جزو  نمونه در هر ترم تحصیلی و حائز رتبه دوم در بین
ورودیان هم رشته و هم ورودی خود.
مقطع کارشناسی

رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی راهآهن گرایش خط و سازههای ریلی، 91-1387.

ب
نشانی محل دانشگاه: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
معدل کل مقطع کارشناسی: 64/16 ،حائز رتبه دوم در بین 20 نفر فارغالتحصیالن همرشته و همورودی خود
)جزو10 %اول(، 1391.
موضوع پایاننامه کارشناسی: تعمیر و نگهداری مکانیزه راهآهن و معرفی ماشین چند منظوره Ru800s.
استاد راهنما: دکتر غالمرضا شیران.
استاد مشاور: دکتر حسین حقشناس.

رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران-عمران.
نشانی محل دانشگاه: اصفهان، خیابان اشرفی اصفهانی، دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان.
معدل کل: 93/16
مقطع دیپلم
رشته تحصیلی: ریاضی و فیزیک.
نشانی محل دبیرستان: اصفهان، خیابان باغ گلدسته، دبیرستان بهشتآئین.
معدل کل دیپلم: 63/19.
سوابق حرفه ای:
 انجام پروژه های مربوط به رشته مهندسی عمران و مهندسی راه آهن از جمله پروژه طراحی سازه بتنی و
فوالدی با نرم افزار ETABS ،پروژه راهسازی، پروژه مربوط به درس بارگذاری و …
 کارشناس GIS در شرکت مهندسین مشاور گوهرآب کالر؛ 1396 تاکنون.
 تدریس در دانشگاه پیامنور واحد تیران.
 تدریس از طرف دانشگاه اصفهان برای محصل در دانشگاه اصفهان در دوره کارشناسی ارشد.
 تدریس ریاضی برای مقاطع مختلف.
 آموزش زبان انگلیسی.
 نگارش مقاله در زمینه مهندسی راه آهن و مهندسی عمران.

ت

مهارت ها:
 مهارتهای نرمافزاری

 Etabs
 AutoCAD
 ICDL and Microsoft Office
 Geo Studio
 Sap
 GIS
 Global Mapper

 آشنایی با زبانهای خارجی
زبان انگلیسی: گذراندن دورههای زبان گویش تا سطح 1F.L.A.G.
سوابق علمی و پژوهشی:
گزیدهای از پروژههای تحقیقاتی و اجرایی انجام داده
 تحلیل و طراحی پلهای راهآهن ، 1391.
 متره و برآورد پروژه دو کیلومتر از خطوط بدون باالستی ) ناحیه مترو اصفهان(، 1391.
 ارزیابی اقتصادی کاربرد ماشینآالت مکانیزه چندمنظوره در عملیات تعمیر و نگهداری خطوط راهآهن،
.1391
 نقشهبرداری مسیر و پیادهسازی آن به کمک دستگاه توتال استیشن )Station Total Leica ، )1390.
 اصول طراحی ایستگاههای راهآهن، 1390.
 طراحی هندسی و سازهای زیرسازی و روسازی خطوط باالستی راهآهن ، 1389.
مقاالت منتشر شده
 فرشید مسیبی، محمود هاشمی، پریسا صادقیان خوراسگانی. “برآورد میزان نشت از طریق سدهای خاکی با
استفاده از یک روش بدون شبکه مبتنی بر توابع پایه نمایی “. دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی
پی ، دانشگاه صنعتی قم، مهرماه 1394.

ث

 فرشید مسیبی و پریسا صادقیان خوراسگانی. “حل مسائل با مرز آزاد در یک نمونه سد خاکی با استفاده از
یک روش بدون شبکه مبتنی بر توابع پایه نمایی “. اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ، تهران،
آذرماه 1393.
 F. Mossaiby & P. Sadeghian Khourasgani. “Exponential Basis Functions in Solution
of Free-Boundary Problems in a Meshless Style: A Case Study of Seepage through
Earth Dams”. International congress on advances in civil engineering, Turkey,
October 21-25, 2014.
 ناصر پورمعلم، پریسا صادقیان خوراسگانی، سبا عقیلی وامیر حمیدی. “ارزیابی اقتصادی کاربرد ماشینآالت
مکانیزه چندمنظوره در عملیات تعمیر و نگهداری خطوط راهآهن”. پانزدهمین همایش بینالمللی حملونقل
ریلی، تهران، مهرماه 1392.

ترجمه
Sadeghian Khourasgani, P., Hamidi, A., Rafizadeh, A., Aghili, S., Nasr Esfahani, M.
(2011), “Operation Introductions for the PTST (Portable Track Survey Trolley).

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.