نمونه کار تحقیقی 2 رشته حقوق

 1. خانه
 2. حقوق
 3. جزئیات مقاله
فریلنسرها
نمونه کار تحقیقی 2 رشته حقوق

نمونه کار تحقیقی 2 رشته حقوق

دانلود نمونه کار تحقیقی 2 رشته حقوق/بررسی تطبیقی داوری در حقوق داخلی و حقوق بین الملل

 

موضوع: بررسی سقوط تعهدات در وفای به عهد و اقاله
فرمت: pdf

تعداد صفحات: 79 برگ


چکیده …………………………………………………………………………………………………………. 8

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 9

 

فصل اول: حقوق داوری داخلی ……………… ……………………………………………………. 10

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………… 11

پیشینه داوری ……………………………………………………………………………………………… 12

پیشینه قانونگذاری در زمینه داوری ……………………………………………………………………… 12

تعریف داوری ……………………………………………………………………………………………….. 13

الف- تعریف لغوی داوری ……………………………………………………………………………… 13

ب- تعریف اصطلاحی داوری …………………………………………………………………………. 13

صدور رای داوری ………………………………………………………………………………………….. 14

شرایط رای داوری ………………………………………………………………………………………… 14

شرایط شکلی رای داور ………………………………………………………………………………… 14

الف- محتوای اجباری رای داور …………………………………………………………………….. 14

ب- محتویات اختیاری رای داور ……………………………………………………………………. 16

شرایط اعتبار رای داور …………………………………………………………………………………. 18

علل مراجعه به داوری …………………………………………………………………………………. 19

علل ضعف نهاد داوری در ایران ………………………………………………………………………. 19

قوانین حاکم بر داوری …………………………………………………………………………………. 20

 

فصل دوم: داوری تجاری بین المللی …………………………………………………………… 21

پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………….. 22

تعاریف، مفاهیم و عبارات حقوق تجارت بین الملل ……………………………………………….. 23

حقوق تجارت بین الملل …………………………………………………………………………….. 23

حقوق بازرگانی بین المللی ………………………………………………………………………… 24

منابع حقوق تجارت بین الملل ……………………………………………………………………….. 25

معاهدات بین المللی ………………………………………………………………………………….. 25

الف- مفهوم معاهدات ……………………………………………………………………………… 25

ب- تقسیم بندی معاهدات ………………………………………………………………………… 26

ج- تصویب و اجرای معاهدات ………………………………………………………………………. 28

اصول کلی حقوق بین الملل …………………………………………………………………………… 29

قوانین داخلی …………………………………………………………………………………………….. 29

الف- حقوق عمومی …………………………………………………………………………………. 30

ب- حقوق خصوصی …………………………………………………………………………………. 30

داوری بین المللی ………………………………………………………………………………………… 31

الف- دلایل توسعه داوری …………………………………………………………………………….. 31

ب- قرارداد داوری ………………………………………………………………………………………. 32

ج- اجرای آرای داوری ایرانی …………………………………………………………………………. 32

د- اجرای آرای داوری خارجی ………………………………………………………………………… 35

مفهوم، انواع و قوانین ناظر به داوری …………………………………………………………………….. 36

 • مفهوم و ویژگیهای داوری …………………………………………………………………………. 37

الف- تعریف داوری ……………………………………………………………………………………….. 37

ب- ویژگیهای داوری ……………………………………………………………………………………… 39

 • انواع داوری ……………………………………………………………………………………………. 40

الف- داوری داخلی وبین المللی ……………………………………………………………………………… 40

 • قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران ……………………………………………………………. 41

الف- قانون آیین دادرسی مدنی ……………………………………………………………………………… 41

ب- قانون داوری تجاری بین المللی ………………………………………………………………. 42

 • امتیازات و معایب داوری در مقایسه با دادرسی ………………………………………………….. 44

الف- امتیازات داوری نسبت به دادرسی …………………………………………………………………….. 44

ب- معایب داوری نسبت به دادرسی …………………………………………………………………………. 46

 • دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ………………………………………………………………. 49

الف- تشکیلات دیوان داوری اتاق ……………………………………………………………………………….. 49

ب- مقررات دیوان داوری اتاق ……………………………………………………………………………………. 50

ج- فرایند رسیدگی در دیوان …………………………………………………………………………………….. 51

6- مرکز داوری اتاق ایران ………………………………………………………………………………………… 52

الف- تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران ………………………………………………………………………….. 53

ب- مقررات داوری مرکز داوری اتاق ایران ……………………………………………………………………….. 54

 

فصل سوم: حل و فصل دعاوی حقوق داخلی و بین المللی؛ بازرگانی …………………………. 56

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………… 57

حل و فصل دعاوی حقوق داخلی و بین المللی؛ بازرگانی ……………………………………………………. 58

الف- قانون حاکم بر قرارداد ……………………………………………………………………………………….. 58

ب-  حل و فصل دعاوی ……………………………………………………………………………………………. 61

ج – شناسایی و اجرای احکام خارجی …………………………………………………………………………. 62

داوری ویژه و داوری سازمانی ……………………………………………………………………………………. 50

د- انواع مقررات داوری ……………………………………………………………………………………………. 50

 • داوری اتاق بازرگانی بین المللی ………………………………………………………………………. 50
 • قواعد داوری آنیسترال …………………………………………………………………………………… 69
 • مقررات دیگر مراجع داوری ………………………………………………………………………………. 69

ه- شرط داوری ……………………………………………………………………………………………………… 70

و- آئین رسیدگی داوری …………………………………………………………………………………………… 71

اقدام قانونی در دادگاههای داخلی یا توسل به داوری ……………………………………………………….. 72

دعاوی ناشی از ورشکستگی بین المللی …………………………………………………………………….. 73

 • نظام مبتنی بر «جهانی بودن» …………………………………………………………………………. 73
 • نظام مبتنی بر «سرزمینی بودن» ……………………………………………………………………… 74

3- صلاحیت بین المللی …………………………………………………………………………………………… 74

4- قانون حاکم ………………………………………………………………………………………………………. 74

5- شناسایی و اجرا ………………………………………………………………………………………………… 75

 • معاهدات بین المللی در مورد ورشکستگی …………………………………………………………… 76

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………… 77

منابع ………………………………………………………………………………………………………………….. 79

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row]

پاسخ شما به دیدگاه