مترجم

ترجمه متون و مقالات تخصصی توسط عبدالرحمان احمدپور
1 اردیبهشت 1398

نام و نام خانوادگی : عبدالرحمان احمدپور عنوان شغلی: مترجم، مدرس و پژوهشگر زبان انگلیسی کارشناسی: مترجمی زبان انگلیسی        دانشگاه: ...