مهندسی زلزله

انجام پروژه زلزله توسط مهندس دهنوی
7 تیر 1398

مهندس رضا دهنوی در کارشناس ارشد مهندسی زلزله از گرگان کارشناسی‌ارشد زلزله دانشگاه آزاد شهر نرم افزارها: مسلط به نرم ...