انجام پروژه برق قدرت توسط مهندس شیرزاد عبدی

  1. خانه
  2. انجام پروژه
  3. جزئیات مقاله
فریلنسرها

مهارت های تخصصی و نرم افزاری رشته برق قدرت، مهندس شیرزاد عبدی

نرم افزار ETAP

نرم افزار CDEGS
نرم افزار Dialux
نرم افزار تخصصي Cymdist
نرم افزار MATLAB
نرم افزار AutoCAD
نرم افزارهاي Office
نرم افزار GIS

سوابق حرفه ای مهندس شیرزاد عبدی

نام شرکتواحد سازمانیسمتمدت همکاریشهرستان
شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگانمعاونت مهندسيكارشناس نرم افزار Cymdist10 ماهبندر عباس
شركت مهندسين مشاور ايمن سازان تدبير پارسمترو ريليكارشناس طراحي6 سالتهران

سوابق پژوهشي مهندس شیرزاد عبدی

ردیفنام دانشگاه يا تاريـخ عنوان پژوهش مؤسسه آموزشي وپژوهشيعنوان پژوهششروعپ.ایان
1دانشگاه هرمزگان شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگانمكان يابي ونصب خازن هاي 20 كيلو ولت در شبكه توزيع استان هرمزگان1387/101388/07
2شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگانبررسي عوامل تاثير گذار در خوردگي تجهيزات شبكه برق استان هرمزگان1388/011388/07
3دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) شركت توزيع نيروي برق استان قزوينمكان يابي بهينه ريكلوزر و اتوسكشن لايزر در شبكه فشار متوسط استان قزوين1390/021391/07
4شركت توزيع نيروي برق استان قزوينمطالعه در مورد سيستم هاي هيبريدي- Cell Fuell ،PV ،Wind
Turbineو Generator Diesel) MPPT ،تعيين تعداد و ظرفيت هر
واحد توليدي، تركيب بهينه و آناليز اقتصادي)
1391/021391/12

نوشته ها، تحقيقات، تاليفات مهندس شیرزاد عبدی

پايان نامه كارشناسي: جبرانسازي خطوط شبكه 20 كيلو ولت با جايابي و نصب خاز ن هاي موازي ثابت
پروژه هاي درسي كارشناسي ارشد با عناوين:
 رديابي نقطه ماكزيمم توان براي سيستم فتوولتائيك تحت شرايط محيطي و سايه جزئي
 رديابي نقطه ماكزيمم توان براي سيستم بادي
 رديابي نقطه ماكزيمم توان براي سيستم پيل سوختي
 شبكه هاي هوشمند- اندازه گيري هوشمند (ارائه روشي جديد براي انتقال اطلاعات كنتورهاي هوشمند)
پروژه كارشناسي ارشد:
مكان يابي و تعيين اندازه بهينه منابع توليد پراكنده براي بهبود قابليت اطمينان،كاهش تلفات و بهبود پروفايل ولتاژ شبكه هاي توزيع شعاعي با در نظر گرفتن
ماهيت بار.
زمينه هاي تحقيقاتي:
توليد پراكنده، قابليت اطمينان، كاهش تلفات، شبكه هاي هوشمند، اندازه گيري هوشمند، رديابي ماكزيمم نقطه توان سيستم هاي فتوولتائيك، پيل سوختي و
توربين ژنراتور بادي، شبكه هاي هيبريدي

مقالات چاپ شده در كنفرانس هاي معتبر ( برق قدرت – مهندس شیرزاد عبدی)

ردیفعنوان مقالهعنوان همایشسالسطح همایشکشور برگزار کننده
1WirelessCommunication Channels in Smart Metering and the Importance in Short-Term Load ForecastingInternational Conference on Power and Energy Systems
(ICPES-2012)
2012بين الملليچين
2Optimal DG allocation and sizing for loss reduction and investigation of the technical and economical of DG on the distribution networksEighteenth Electric Power Distribution Conference
(Kermanshah)
2013ملیايران
3مكان يابي بهينه ريكلوزر و اتوسكشنلايزر در شبكه هاي توزيع شعاعي با استفاده از روش IPSO-Monte Carloهجدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق (استان كرمانشاه)2013ملیايران
4Maximum Power Point Tracking of Photovoltaic Systems using PSO
algorithm under Partially Shaded Conditions
Conference and exhibition Electricity Distribution
(CIRED)
2014ملیايران
5An efficient hybrid big bang-big crunch algorithm for reconfiguration of distribution system for loss reductionConference and exhibition Electricity Distribution
(CIRED)
2014ملیايران
6Optimal reconfiguration of unbalanced distribution systems using a new hybrid Big Bang-Big Crunch algorithm for loss reductionElectric Power th 20 Distribution Conference
(Zahedan)
2015ملیايران
7Optimal recloser and autosectionalizer allocation for reliability improvement of distribution networks using HBB-BC algorithm4th International Reliability Conference Engineering2016بين الملليايران
8Optimal DG allocation and sizing for reliability improvement of distribution networks using IPSO-Mont Carlo approach4th International Reliability Conference Engineering2016بين الملليايران
9A PSO-PID based Maximum Power Point Tracking for PEM Fuel Cell GeneratorElectric Power th 21 Distribution Conference
(Alborz)
2016ملیايران
10تعيين اندازه بهينه اجزاي يك سيستم تركيبي خورشيد/باد/ باتری با استفاده از الگوریتم هوشمند BC-HBBيازدهمين كنفرانس بين المللي انرژي2016بين الملليايران

مقالات چاپ شده در نشريات بين المللي معتبر برق قدرت – مهندس شیرزاد عبدی

ردیفعنوان مقالهعنوان مجلهIFنمایه شده در ISIوضعیت پذیرشسال
1A Novel Approach for Robust Maximum Power Point Tracking Of PEM Fuel Cell Generator Using Sliding Mode Control ApproachInternational Journal
of Electrochemical Science
3.729ISIPublish2012
2Application of IPSO-Monte Carlo for Optimal Distributed Generation Allocation and SizingInternational Journal of Electrical
Power and Energy Systems
3.432ISIPublish2013
3A PSO – fuzzy Logic based Maximum Power 3 Point Tracking for PMSG Wind Turbine SystemTechnical journal of engineering
and applied sciences
ISCPublish2013
4Optimal Recloser and Autosectionalizer allocation in distribution networks using IPSO-Monte Carlo approachInternational Journal of Electrical
Power and Energy Systems
3.432ISIPublish2014
5A PSO based Maximum Power Point Tracking for Photovoltaic Systems under Environmental and Partially Shaded ConditionsProgress in Photovoltaics: Research
and Applications
7.712ISIPublish2015
6Application of the hybrid Big Bang-Big Crunch algorithm for optimal sizing of a stand-alone hybrid PV/wind/battery systemSolar Energy3.469ISIPublish2016
7Maximum power point tracking of a proton exchange membrane fuel cell system using PSOPID controllerInternational Journal of Hydrogen Energy3.582ISIPublish2017

پاسخ شما به دیدگاه