انجام شبیه سازی مهندسی برق کنترل توسط عارف دیانتی

  1. خانه
  2. انجام پروژه
  3. جزئیات مقاله
فریلنسرها
انجام شبیه سازی مهندسی برق کنترل توسط عارف دیانتی

مهندس عارف دیانتی – مهندسی برق_کنترل از کالج علم و صنعت سال 1395 تا 1397

مهارت های نرم افزاری مهندس عارف دیانتی – برق کنترل

MATLAB * Autocad electrica * Proteus * Professional Simulation * AVR * microcontroller programing * PLC programing * Labview

سوابق پژوهشی مهندس عارف دیانتی – در رشته برق کنترل

عنوان پ.ای.ا.ن.ن.ا.م.ه کارشناسـی ارشـد: “آشـکارسازی، تخمین و کنترل تحمل پـذیری عیب در
موتور های کششی القایی” استاد راهنما : دکتر بیژن معاونی
عنوان پ.ای.ا.ن.ن.ا.م.ه کارشناسـی : “شـناسایی پارامتر های سیسـتم های مکانیکی با استفاده از
روش جبری” استاد راهنما: دکتر سید جلیل ساداتی
طراحی کنترل کننده PID و آنالیز پاسخ سیستم به ازای ضرایب مختلف
طراحی کنترل کننده غیر خطی مد لغزشی برای سیستم های غیر خطی
طراحی کنترل کننده فازی برای ردیابی پروفایل سرعت در قطار
شبیه سازی و تحلیل کنترل کننده MPC
تخمین حالت و خروجی سیستم های خطی و غیر خطی با استفاده از فیلتر کالمن
طراحی رویتگر برای تخمین و تشخیص عیب
تحلیل روش های کنترل تحمل پذیری عیب و شبیه سازی آن
شبیه سازی و کنترل سرعت در موتور های القایی
آنالیز و مدل سازی سیستم های رویداد گسسته
طراحی کنترل کننده فیدبک حالت متغیر با زمان برای موتور القایی
شبیه سازی برنامه کنترل برج تقطیر توسط PLC با استفاده از برنامه manager simatic
مقـاله چاپ شـده در مجله کنترل خواجه نصـیر با عنوان:”طراحی یک رویکرد فعال آشـکار
سازی، تخمین و کنترل تحمل پذیر عیب اتصال کوتاه استاتور در موتور های القایی”

پاسخ شما به دیدگاه