کد نویسی مهندسی فوتونیک دکتر بهزاد سنگ شکن

  1. خانه
  2. انجام پروژه
  3. جزئیات مقاله
فریلنسرها
کد نویسی مهندسی فوتونیک دکتر بهزاد سنگ شکن

دکتر بهزاد سنگ شکن دکترای رشته فوتونیک کالج تبریز

زمینه های مورد علاقه در رشته فوتونیک – دکتر بهزاد سنگ شکن

اپتیک کوانتومی
اطالعات کوانتومی
اپتیک غیرخطی
طراحی و ساخت ادوات اپتیکی و لیزری
بلورهای فوتونیکی
الکترومغناطیس
اپتیک هندسی و موجی

 

فعالیتهای کاری :

 شبیه سازی با نرم افزار متلب:
” ODE( حل معادالت دیفرانسیل معمولی در فیزیک(“،
” PDE( حل معادالت دیفرانسیل جزئی در فیزیک(“،
” BPM( روش انتشار امواج(“،
” FDTD( حوزه زمانی اختالف محدود(“،
” FFT( تبدیل فوریه سریع(“،
” Carlo Monte( روش حل احتماالتی فیزیک به روش مونت کارلو

 فیزیک قطعات نیمرسانا: “دیودهای نورگسیل”

 پردازش تصویر: “انجام پروژه کالسی کدنویسی با نرم افزار متلب به منظور برش تصویر در ابعاد انتخابی با گامهای معلوم”،

 همکاری در پروژه تحقیقاتی: “مقایسه سیستمهای تصویربردار مادونقرمز در دو ناحیه طولموج میانی )MWIR )و بلند
)LWIR ،”)

گزیدهای از دروس گذرانده شده:

دروس :
معادلات دیفرانسیل

ریاضیات مهندسی
فیزیک مدرن

اصول طراحی سیستمهای اپتیکی
رایانه و برنامهسازی

اپتیک موجی
چشمهها و آشکارسازها

آزمایشگاه لیزر 1
موج

زبان عمومی
مکانیک کوانتومی مواد و قطعات اپتیکی
مکانیک کوانتومی برای اپتیک و لیزر
 دروس کارشناسی ارشد:
لیزر پیشرفته

مکانیک کوانتومی پیشرفته
روشهای محاسبات عددی پیشرفته

فوتونیک 1
فوتونیک 2

 

ترجمه متون و مقالات مرتبط با رشته مهندسی اپتیک و لیزر – فوتونیک

مهارتهای نرم افزاری:

نرم افزارهای مهندسی و کد نویسی: MATLAB (mfile programming), MATHEMATICA.

 

 

 

 

پاسخ شما به دیدگاه