انجام پروژه الکترونیک قدرت و درایو توسط مهندس مجتبی صلواتی

  1. خانه
  2. انجام پروژه
  3. جزئیات مقاله
فریلنسرها
انجام پروژه الکترونیک قدرت و درایو توسط مهندس مجتبی صلواتی

مهارت های تخصصی در رشته الکترونیک قدرت و درایو مهندس مجتبی صلواتی

مبدلهاي الکترونیک قدرت
دنبال کنندههاي خورشیدي
سیستمهاي قدرت
اینورترها و یکسوسازهاي توان باال
طراحی پستهاي فشار قوي
حفاظت سیستم هاي قدرت
پیکربندي رله هاي زیمنس
تست رله
سیستم هاي اتوماسیون پست
نقشه خوانی و طراحی مدارات فرمان و کنترل
تاسیسات الکتریکی
ماشینهاي الکتریکی
Keil (ARM Configuration)
PVSys (Solar System Calculation)
RETScreen (Solar System Feasibility Study)
PSCAD
SIMULINK
ETAP
ALTIUM (PCB Board Designer)
ATMEL STUDIO
DIGSI (Siemens Protection Relay Configuration)
SPSS
AutoCAD
WPLSoft (Delta PLC)
WCFG (Selta RTU Configuration)
Microsoft Word
Microsoft Excel

Microsoft Power Point
Microsoft Project
Matlab

 

دستاوردها مهندس مجتبی صلواتی

1 -کسب رتبه 15 آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق در سال 1394
2 -کسب رتبه دوم در میان فارغ التحصیالن دوره کارشناسی

 

سوابق حرفه اي مهندس مجتبی صلواتی
1 -شرکت پارس آذین انرژي کیش )پازک( – مهندس پروژه انرژيهاي نو و تجدیدپذیر
فروردین 1395 – خرداد 1396
شرکت پارس آذین انرژي کیش یک شرکت فعال در زمینه انرژيهاي نو و تجدیدپذیر بوده که فعالیت خود را از سال 1372 آغاز نموده
است. در زمینه انرژيهاي تجدیدپذیر این شرکت ابتدا با انجام مطالعات امکان سنجی در زمینه توربینهاي بادي شهري پا به این عرصه
گذاشته و پس از مشخص نمودن بازار هدف خود و انتخاب محصول مناسب، تستهاي سیموالتور باد و تست میدانی توربینهاي بادي را
در پژوهشگاه نیرو به منظور بررسی سازگاري این محصوالت با اقلیم آب و هوایی ایران به انجام رسانده است. این شرکت در حال حاضر با
ایجاد زنجیره تامین موثر و با تکیه بر توان بخش مهندسی خود در زمینه طراحی نیروگاههاي خورشیدي و هیبریدي متصل و مستقل از
شبکه توانسته است پروژههایی نظیر راه اندازي نیروگاه خورشیدي 510 کیلووات، نیروگاه بادي 50 کیلووات را به صورت EPC اجرا
نماید. این شرکت با شرکتهاي برتر چینی )در زمینه سلولهاي خورشیدي و اینورتر( و آلمانی )در زمینه توربین بادي نیروگاهی( و
کره اي و تایوانی در این بخش همکاري دارد.

 

مسئولیتهاي اصلی:
انجام مطالعات امکان سنجی نیروگاههاي خورشیدي و هیبرید خورشید بادي
طراحی نیروگاههاي خورشیدي و هیبرید خورشید و بادي
اجراي پروژههاي EPC
ارتباط موثر با شرکتهاي خارجی تامین کننده کالا
تدوین استراتژي راهبردي و اجرایی شرکت
ارتباط با مشتریان به جهت شناسایی نیاز مشتریان و بازار و مستند نمودن اهداف تجاري
طراحی برنامههاي کمی و کیفی تحقیقاتی بازار
ارائه مطالعات و گزارشات از جمله مطالعات امکان سنجی، طرح کسب و کار و غیره
مطالعه سازمانها و افراد به جهت یافتن بازارهاي جدید داراي پتانسیل
ارتباط با شرکتهاي داراي پتانسیل همکاري، تنظیم جلسات و شرکت در جلسات
شرکت در کنفرانسها، جلسات و کارگاههاي مرتبط با این صنعت
2 -شرکت تامین سیستم هاي کنترل و مخابرات ایران )ICS )
شهریور 1396 – حاضر
شرکت S.C.I در سال 1988تاسیس شده و در زمینه هاي کنترل و مخابرات در سطح ولتاژ توزیع، فوق توزیع و انتقال فعالیت می نماید.
این شرکت مجري پروژه هاي طراحی سیستم LV( حفاظت و کنترل و مانیتورینگ( پست هاي فشار قوي، سیستم اتوماسیون پست
)DCS ،)سیتسم ها و سامانه هاي مدیریت شبکه )SCADA )و سیستم هاي مخابرات پست هاي فشارقوي در کشور است.
مسئولیتهاي اصلی:
طراحی نقشه هاي حفاظت و کنترل
پیکربندي رله هاي زیمنس
پیکربندي BCU هاي شرکت Selta
Selta شرکت RTU پیکربندي 
Delta شرکت PLC پیکربندي

 

هدف
کار در یکی از حوزههاي صنعتی در زمینه طراحی درایو، مبدلهاي الکترونیک قدرت، اینوتر و مبدلهاي صنعتی، نیروگاههاي خورشیدي،
منابع تغذیه سوئیچینگ و طراحی نیروگاههاي خورشیدي و بادي

 

-پروژه ها انجام شده الکترونیک قدرت توسط مهندس مجتبی صلواتی
پروژه کارشناسی ارشد: طراحی و ساخت اینورتر فتوولتائیک 5.2 کیلووات سه فاز type-T( مدارات و بردهاي این پروژه ساخته
شده است)
پروژه کارشناسی: طراحی و ساخت دنبال کننده خورشیدي فتوولتائیک دو محوره مستقل از شبکه )این پروژه به صورت نمونه
اولیه )Prototype )ساخته شده و در دانشگاه سمنان نصب گردیده است(
ساخت مبدل باک با استفاده از منبع تغذیه سوئیچینگ با کنترل هم زمان ولتاژ و جریان
ساخت مبدل واسط ریزشبکه AC و ریزشبکه هاي DC دو قطبی با ساختار NPC
بهینه سازي زاویه نصب پنلهاي خورشیدي در فصلهاي مختلف سال
بررسی و انجام طرح مطالعات امکان سنجی استفاده از سیستمهاي خورشیدي و بادي در کشور ایران بر اساس اطلس خورشیدي
و بادي کشور
طراحی و ساخت سیستم هوشمند ضد سرقت خودرو با استفاده از هوشمند سازي ECU خودرو و استفاده از رله دوبل ماشین
تحقیق و بررسی انواع توپولوژيهاي صنعتی استفاده شده در درایوهاي ولتاژ متوسط
بررسی و انجام طرح مطالعات امکان سنجی استفاده از کولرهاي آبی جدید با راندمان باال در مناطق مختلف کشور ایران
انجام مطالعات اتصال کوتاه و پخش بار به منظور اتصال نیروگاههاي خورشیدي و بادي به شبکه
طراحی و ارائه طرح احداث نیروگاه خورشیدي 12 کیلووات متصل به شبکه به همراه شبکه توزیع فشار ضعیف بر اساس کابلهاي
خود نگهدارنده در منطقه حمزه کانلو قوچان

 

 

 

پاسخ شما به دیدگاه