برچسب: انجام پروژه متلب برق کنترل

شبیه سازی پروژه متلب برق کنترل توسط مهندس عارف دیانتی 0

شبیه سازی پروژه متلب برق کنترل توسط مهندس عارف دیانتی

کارشناسی ارشد مهندسی برق_کنترل، دانشگاه علم و صنعت سوابق پژوهشی عنوان پایان نامه کارشناسـی ارشـد: “آشـکارسازی، تخمین و کنترل تحمل پـذیری عیب در موتور های کششی القایی” استاد راهنما : دکتر بیژن معاونی عنوان پایان نامه...