برچسب: انجام پروژه matlab

شبیه سازی با نرم افزار متلب توسط دکتر بهزاد سنگ شکن 0

شبیه سازی با نرم افزار متلب توسط دکتر بهزاد سنگ شکن

دکتر بهزاد سنگ شکن؛ دکترای رشته فوتونیک دانشگاه تبریز عنوان پایان نامه: لیزرزایی بدون وارونی جمعیت در نانوساختارهای نیمرسانا  پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد: “لیزرزایی بدون وارونی جمعیت در نانوساختارهای نیمرسانا”، دانشگاه بناب  سمینار...

شبیه سازی پروژه متلب برق کنترل توسط مهندس عارف دیانتی 0

شبیه سازی پروژه متلب برق کنترل توسط مهندس عارف دیانتی

کارشناسی ارشد مهندسی برق_کنترل، دانشگاه علم و صنعت سوابق پژوهشی عنوان پایان نامه کارشناسـی ارشـد: “آشـکارسازی، تخمین و کنترل تحمل پـذیری عیب در موتور های کششی القایی” استاد راهنما : دکتر بیژن معاونی عنوان پایان نامه...