تدریس خصوصی فیزیک

انجام پروژه های مهندسی پزشکی بیومتریال توسط خانم پریسا حیدری
1 اردیبهشت 1398

مهارت های حرفه ای خانم پریسا حیدریتدریس خصوصی دروس فیزیک و ریاضیmatlabدر مورد سوابق کاري اینجانب به مدت دوسال به ...