تدریس دروس برق الکترونیک

تدریس رشته برق الکترونیک توسط مهندس نوید رحمانی کیا
13 فروردین 1398

مهارت های رایانه ای و نرم افزاری مهندس نوید رحمانی کیا در رشته برق الکترونیک Xilinx ISE Design Suite Proteus ...

11 فروردین 1398

نرم افزار و دانش تخصصی برق الکترونیک و کنترل - مهندس حسام قلیزاده برنامه نویسی متلب طراحی PCB با altiumdesigner ...