تدریس دروس تخصصی برق قدرت-مهندس محسن فراهانی

 1. خانه
 2. تدریس دروس تخصصی
 3. جزئیات مقاله
فریلنسرها

دروس مورد علاقه جهت تدریس در رشته برق قدرت توسط مهندس محسن فراهانی

 1.  ماشین های الکتریکی
 2. مدارهای الکتریکی
 3. کنترل خطی
 4. ریاضی مهندسی
 5. مدار منطقی
 6. تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی
 7. بررسی سیستم های قدرت
 8. ریاضیات

سوابق شغلی مهندسی محسن فراهانی

عنوان شغلیمدتعنوان محلموارد تدریسآدرس محل
مدرس2 سالموسسه آموزشی کاوش نوینکنترل خطی ماشین های الکتریکی-بررسی سیستم های قدرت-تولید و توزیع انرژی الکتریکیانتهای سهرودی جنوبی-خیابان حسام زاده حجازی-پلاک29 طبقه دوم- تلفن: 88305358
مدرس3 سالدانشگاه آزاد کرج – سماکنترل صنعتی-ماشین های الکتریکی-بررسی سیستم های قدرتکرج
مدرس2 سالدانشگاه آزاد واحد پردیسکنترل خطی ماشین های الکتریکی-بررسی سیستم های قدرت-تولید و توزیع انرژی الکتریکیتهران-پردیس فاز4-دانشکده مهندسی
مدرس1 سالدانشگاه آزاد واحد تهران شرقکنترل خطی ماشین های الکتریکی-بررسی سیستم های قدرت-تولید و توزیع انرژی الکتریکیتهران-قیامدشت
کارشناس سیستم های فشار قویشرکت مشاورین افق هسته ایچهارراه جهان کودک-خیابان آفریقا-کوچه سپر-پلاک3-تلفن: 84047311

پ.ای.ا.ن.ن.ا.م.ه

کارشناسی؛ طراحی نرم افزار پیش بینی بار ساعتی ایران

کارشناسی ارشد؛ طراحی کنترل کننده هوشمند مبتنی بر تبدیل موجک به منظور میراسازی پدیده تشدید زیر سنکرون

نرم افزار های تخصصی برق الکترونیک؛ مهندس محسن فراهانی

Matlab -1
Step 5 -2
ETAP -3
ORCAD -4

ترجمه و تالیف کتاب توسط مهندس محسن فراهانی

1- کنترل مدرن،حسن شادکام انور-محسن فراهانی، انتشارات گسترش علوم پایه، 1390

2- بررسی سیستم های قدرت-محسن فراهانی-حسام شادکام انور، انتشارات گسترش علوم پایه، 1390

مقالات چاپ شده در ژورنال های ISI توسط مهندس محسن فراهانی

1- Mohsen Farahani, “A Multi-Objective Power System Stabilizer”, IEEE Transactions on Power systems 2013, Vol. 28,
No. (3), pp. 2700-2707, DOI: 10.1109/TPWRS.2012.2227980.
2- Soheil Ganjefar, Mohsen Farahani, ” Damping of SubSynchronous Resonance Using Self-Tuning PID and Wavelet
Neural Network “, The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic
Engineering 2012, Vol. 34, No, 1, pp. 1256-75.
3- Mohsen Farahani, “Damping of Subsynchronous Oscillations in Power System Using SSSC”, IET Generation,
Transmission and Distribution 2012, Vo. 6, No. 6, pp. 539-544
4- Mohsen Farahani, Soheil Ganjefar,” Intelligent Control of Static Synchronous Series Compensator via an Adaptive SelfTuning PID Controller for Suppression of Torsional Oscillations”, International Journal of Control, Automation, and
Systems 2012, Vol. 10, No.4, pp. 744-752.
5- Mohsen farahani, Soheil Ganjefar, Mojtaba Alizadeh, ” PID Controller Adjustment using Chaotic Optimization Algorithm
for Multi Area Load Frequency Control”, IET Control Theory and Applications 2012, Vol. 6, No. 13, pp. 1984 – 1992.
6- Mohsen Farahani, “Intelligent control of SVC Using Wavelet Neural Network to Enhance Transient Stability”,
Engineering Applications of Artificial Intelligence, 26 (2013), pp. 273-280.
7- Mohsen Farahani, “On-line Tuning of a Wavelet Neural Proportional-integral Controller for Excitation Control of a
Generator”, Electric Power Components and Systems 2012, Vol. 40, No. 12, pp. 1351–1361.
8- Mohsen Farahani, “A new Control Strategy of SMES for Mitigating Subsynchronous Oscillations”, Physica C, 483
(2012) 34–39.
9- Mohsen Farahani, Soheil Ganjefar, “A Self-Constructing Wavelet Neural Network Controller to Mitigate the
Subsynchronous Oscillations “, Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control 2013, Vol. 135, No. 2, 2013.
10- Mohsen Farahani, Soheil Ganjefar, “Intelligent Control of a Static Synchronous Series Compensator via a Self-tuning
Proportional-integral-derivative Controller Based on the Lyapunov Method to Mitigate Inter-Area Oscillations”, Electric
Power Components and Systems 2013, Vol. 41, No. 7, pp. 716-728.
11- Mohsen Farahani, Soheil Ganjefar, “Solving LFC problem in an interconnected power system using superconducting
magnetic energy storage”, Physica C: Superconductivity 2013, Vol. 487, pp. 60-66.
12- Mohsen Farahani, “Design of PID controller using multi-objective genetic algorithm for load frequency control in
interconnected power systems”, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems 2014, Vol. 27, No. 2, pp. 709-716. DOI:
10.3233/IFS-131029.
13- Ganjefar, Soheil, Mohsen Farahani. “Comparing SVC and synchronous condenser performance in mitigating torsional
oscillations.” International Transactions on Electrical Energy Systems 2014, DOI: 10.1002/etep.1993.
14- Mohsen Farahani, Soheil Ganjefar and Jafar Najafi Kasalani, “Suppression of inter-area oscillations in a multi-machine
power system using a new intelligent controller”, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, DOI:10.3233/IFS-141429.
15- Mohsen Farahani, & Ganjefar, S. “An online trained fuzzy neural network controller to improve stability of power
systems”. Neurocomputing 2015, 162, 245-255.
16- Farahani, M., & Ganjefar, S..” Intelligent Power System Stabilizer Design Using Adaptive Fuzzy Sliding Mode
Controller”. Neurocomputing 2016, 226 (2017) 135–144.

کنفرانس های چاپ شده توسط مهندس محسن فراهانی

1- Mohsen Farahani, Soheil Ganjefar and Mojtaba Alizadeh, “A Self-Tuning PID Design Based on Wavelet Neural Network
Using Lyapunov Method”, The 2nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA),
Shiraz, 29 Dec 2011.
2- Mohsen Farahani, Soheil Ganjefar and Mojtaba Alizadeh, “Intelligent Control of SSSC Via an Online Self- Tuning PID to
Damp the Subsynchronous Oscillations”, The 20th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2012), Tehran, Iran,
8 May 2012.
3- Mojtaba Alizadeh, Soheil Ganjefar, Mohsen Farahani, “Damping of Inter-Area Oscillations by Self-Recurrent Wavelet
Page 3 of 3
Neural Adaptive Controlled SSSC”, The 20th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2012), Tehran, Iran, 8
May 2012.

پاسخ شما به دیدگاه