تدریس دروس تخصصی برق کنترل توسط دکتر سعید کاشفی

  1. خانه
  2. انجام پروژه
  3. جزئیات مقاله
فریلنسرها
تدریس دروس تخصصی برق کنترل توسط دکتر سعید کاشفی

نام نرم افزارهاي تخصصی کامپیوتري

MATLAB * Simulink

سوابق پژوهشی:

1 -مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانسها و سمینارها و همایشهاي داخلی و خارجی

   عنوان مقالهعنوان مجله، سال انتشارنام نویسندگان
عناوین مقالات
ISI ،علمی
پژوهشی (داخلی،
خارجی)
1چاپ شدهطراحی سیستم کنترل تطبیقی پیش بین یک جسم پرنده
برمبناي روش مدل- مرجع و مبتنی بر تئوري لیاپانف
صلنامه علمی-پژوهشی مکانیک
هوافضا، دانشگاه امام حسین
(ع)،1391
سعید کاشفی
2Adaptive Predictive Observer Design for
Class of Uncertain Nonlinear Systems
with Bounded Disturbance
International Journal of
Control Science and
Engineering 2018, 8(2): 31-
35
Saeed Kashefi,
Majid Hajatipor
عناوین مقالات
ارائه شده در
کنفرانسهاي
(داخلی،
خارجی)
1چاپ شدهطراحی سیستم کنترل تطبیقی مدل- مرجع پیش بین به
روش تقریب غیر مستقیم براي جسم پرنده STT
دهمین کنفرانس بین المللی انجمن
هوافضا-دانشگاه تربیت
مدرس،1389
سعید کاشفی
2طراحی سیستم کنترل تطبیقی مدل -مرجع به روش
تقریب غیر مستقیم و مبتنی بر تئوري لیاپانف براي جسم
پرنده STT
دوازدهمین کنفرانس بین المللی
انجمن هوافضا-دانشگاه صنعتی امیر
کبیر،1391
سعید کاشفی
3ارائه یک اتوپایلوت سه حلقه ایی شتاب براي
موشک STT
سیزدهمین کنفرانس بین المللی
انجمن هوافضا-دانشگاه
تهران،1391
سعید کاشفی،
فرزاد عبدوس،
علی کاظمی
4بررسی مقایسه اي روش هاي هدایت براي مقابله با
اهداف ارتفاع پایین
دومین همایش سراسري سامانه هاي
کروز و راه هاي مقابله با آن، 1393
سعید کاشفی
5ارائه یک ساختار بهینه فرماندهی و کنترل در شبکه
C4I
هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و
کنترل ایران-دانشگاه شهید
ستاري،1393
سعید کاشفی،
علی آذر بر
6تحلیل تاثیرعدم قطعیت در عملکرد یک سیتم
هدایت و کنترل یکپارچه به کمک روش مونت
کارلو
انزدهمین کنفرانس بین المللی
انجمن هوافضا-دانشکده صنعت
هواپیمایی کشوري1394
سید حسین ساداتی ،
سهیل معظمی،سعید
کاشفی
7مدل سازي و زراحی کنترل کننده مود لغزشی
فازي براي میز دو درجه آزادي با دو سکوي
چرخان مستقل
پانزدهمین کنفرانس بین المللی
انجمن هوافضا-دانشکده صنعت
هواپیمایی کشوري،1394
سعید کاشفی ، سهیل
معظمی،حسین صالح
غفاري
 8شکل دهی اجزاء شبکه C4I با استفاده از روش
توزیع شده مبتنی بر شکل دهی موقعیت
نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و
کنترل ایران-دانشگاه خوارزمی
1395،
سعید کاشفی، محسن
شفیعی راد

سوابق انجام تحقیق و پژوهش

انجام تحقیق، پروژه هاي صنعتی و شبیه سازي هاي مختلف متلب و سیمولینک در برق -کنترل و …

سوابق آموزشی (تدریس)

ردیفعنوان
1تدریس دروس تخصصی برق و الکترونیک در دانشگاه علمی کاربردي تهران (بیش از 5 سال)
2تدریس در موسسه غیر انتفاعی ادیبان گرمسار (بیش از 3 سال)
31 -تدریس در دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی (بیش از 6 سال

پ.ای.ا.ن.ن.ا.م.ه کارشناسی

عنوان پروژه یا پ.ای.ا.ن.ن.ا.م.هنام استاد راهنمانمره
طراحی وساخت تستر اتوماتیک مجموعه بورد ها
توسط میکرو کنترلر 89 51C
آقاي دکتر محمود ارشدي نژاد19

پ.ای.ا.ن.ن.ا.م.ه دوره کارشناسی ارشد

عنوان پروژه یا پ.ای.ا.ن.ن.ا.م.هنام استاد راهنمانمره
طراحی سیستم کنترل تطبیقی پیش بین یک جسم
پرنده برمبناي روش مدل-مرجع و مبتنی بر تئوري
لیاپانف
آقاي دکتر علی خاکی صدیق19.25

سوابق آموزشی:

مقطع تحصیلیرشته- گرایشنام دانشگاهمعدل کلسال شروعسال خاتمه
کارشناسیبرق- الکترونیکصنعتی مالک اشتر15.1013761380
کارشناسی ارشدبرق- کنترلدانشگاه دولتی کاشان16.2713871387
دکتريبرق- کنترلدانشگاه دولتی کاشان19.651394

راهنمایی پ.ای.ا.ن.ن.ا.م.ه دانشگاهی

عنوان پ.ای.ا.ن.ن.ا.م.همقطع و رشتهسمت
1 -ترکیب بهینه کنترل آیرودینامیکی و جت جانبی در یک وسیله عمود پرتاب ، دانشگا صنعتی شریف ، مهدي خسروي سامانی،1389کارشناس ارشداستاد مشاور
2 -ارائه یک الگوریتم هدایت بهینه – فازي براي یک وسیله عمود پرتاب به منطور استفاده در ارتفاع پایین، دانشگا صنعتی شریف ، محمد مهدي جلال مآب،1390کارشناس ارشداستاد مشاور
3-طراحی الگوریتم فرمان به خط دیدوتحلیل خطاي پارامتر هاي نامعین بر عملکرد  سیستم هدایت و کنترل یکپارچه،دانشگاه صنعتی مالک اشتر، سهیل معظمی گودرزي،1392کارشناس ارشداستاد مشاور

پاسخ شما به دیدگاه